Çalışanın Sesi aşağıdaki prensipler üzerine kurulmuştur:

Güvenlik ve Sağlık

 • Çalışma Şartları güvenli ve sağlıklı olmalıdır. Sanayi alanındaki genel bilgiler ve işe özel her tür özel tehlike dikkate alınarak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanmalıdır. Kaza ve yaralanmaların önlenmesi ve söz konusu ise özel çalışma ortamında maruz kalınan sağlık risklerinin mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesi için, gereğine uygun tedbirler alınmalıdır.
 • İşçiler düzenli olarak sağlık ve güvenlik eğitimleri almalı ve başlayan veya yeni bir göreve atanan işçiler için işbu eğitimler tekrarlanmalıdır.
 • Tüm işçilerin kullanımına açık temiz tuvalet imkanı ve içme suyu sağlanmalıdır.
 • Eğer barınma imkanı sağlanıyorsa, bu alanın temiz ve güvenli olması ve işçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekil düzenlenmesi gerekmektedir. Tüm bu süreçlerin kontrolünden üreticinin atayacağı temsilciler sorumlu olmalıdır.

 

Çalışma Özgürlüğü

 • Tüm işçiler özgür iradeleri ile istedikleri yerde çalışırlar. Hiçbir işçi zorla veya mecbur bırakılarak çalıştırılamaz. İşveren tarafından, işçiler herhangi bir alacaklarına “teminat” olarak el konulamaz veya kimlik belgelerini teslim etmeleri istenemez. İşçi, işveren ile kurduğu ilişkiyi özgür iradesi çerçevesinde sonlandırmakta serbesttir.

 

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yapma Hakkı

 

 • Tüm isçilerin– cinsiyet, yaş, köken, yasal statü, istihdam durumu vb. bakılmaksızın-  onurlu bir yasam sürmelerine izin veren bir geçim ücreti kazanmaya, toplu pazarlık yapmaya ve serbestçe örgütlenmeye hakkı vardır.  Aralarında ayrım yapmadan tüm işçilerin, kendi seçimlerine bağlı olarak işçi bir sendikasına katılma veya kurma ve toplu iş sözleşmesi yapma hakları vardır. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nde anayasal haktır.

 

 • Bu haklar ile ilgili minimum standartlar ILO Bildirgeleri’nden, 1998’de yılında kabul edilen Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler ILO Bildirgesi’ den, bunun yansıra Evrensel İnsan Hakları Deklarasyonu’nun 23. Maddesi’nden türetilmiş ve hazır giyim ve spor giyim endüstrileri için çalışma uygulamaları TGK model kodunda listelenmiştir. Bu haklar, kendileri veya iş yerleri resmen tanınmasa bile, bütün işçiler için geçerlidir.

 

Çocuk İşçiliği

 

 • İş Kanunu  çerçevesinde 16 yaşından küçük çocuk iş gücü kullanılamaz.
 • 18 yaşının altındaki çocuklar ve gençler, gece uygulanan işlerde veya tehlikeli şartlar altında çalıştırılamaz.
 • Çalışanın Sesi bu prensip ve prosedürler çerçevesinde, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ilgili standartlarındaki şart ve kurallarını temel olarak almaktadır.

 

 

Maaşlar

 • Standart bir çalışma ayı için ödenecek maaş ve primler, hangisi daha yüksekse ona göre olmak kaydıyla, en az resmi ulusal standartlar veya sanayi alanındaki gösterge niteliğindeki standartlar seviyesinde olmalıdır. Ancak her durumda maaşlar, işçilerin temel ihtiyaçlarını daima karşılayabileceği ve bazı isteğe bağlı ilave harcamalar yapabileceği seviyede olmalıdır. Bu çerçevede Çalışanın Sesi Yaşam Ücreti’ni destekler.
 • İşçilerim maaş ödemeleri aylık veya haftalık bazda, tanımlanan zamanlarda geciktirilmeden yapılmalıdır. Fazla mesai ücretleri İş Kanunu ile uyumlu olarak yapılmalıdır.

 

Çalışma Saatleri

 • Çalışma saatleri iş kanunu çerçevesinde düzenlenmelidir. Buna göre fazla mesai hariç olmak kaydıyla, çalışma saatleri kontrat yoluyla tanımlanacaktır ve haftalık çalışma saati toplamı, 45 saati aşmamalıdır.
 • Tüm fazla mesai çalışmaları, özgür irade ve gönüllük ilkesi çerçevesinde uygulanmalıdır. Fazla mesai çalışması, asla gerekli olan düzenli iş gücü istihdamına bir alternatif olarak kullanılmamalıdır.
 • Fazla mesai çalışmaları, daima normal rutin ödeme değerinin %125’inden az olmayacak seviyede tavsiye edilen ikramiyeli ödeme ile ücretlendirilmelidir.
 • İşçilere, her bir yedi günlük zaman dilimi içerisinde en az bir gün veya eğer ilgili ulusal yasada izin veriliyorsa, her bir 14 günlük zaman diliminde iki gün tatil yapma imkanı verilmelidir. İş kanunu ile uyumlu olarak hiçbir işçi 14 günden fazla üst üste çalıştırılmamalıdır. .

 

Bilgi Verme ve Edinme Hakkı

 • İsçilerin haklarını bilmeye hakkı vardır. (Ulusal ve uluslararası yasa ve anlamsalar altında, bunun yanı sıra gönüllü girişimler ve anlamsalar altında) Bu haklara ilişkin eğitim ve kurs alma hakkına sahiptir.
 • İşçilerin koşulları ile ilgili geri bildirimde bulunma, hakları ile ilgili talepte bulunma hakkı vardır. İşçiler haklarını istedikleri araçlar (Çalışanın Sesi hatları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hatları vb.) üzerinden arayabilirler.

 

Toplumsal Haklar

 

 • Kamuoyunun nasıl ve nerede hazır giyim ve spor ayakkabıları üretildiğini bilmeye hakki vardır.
 • Kamuoyunun satın aldıkları ürünlerin hangi koşullar altında üretildiğini bilmeye hakkı vardır.

 

Ayrımcılık ve Toplumsal Cinsiyet

 

 • İşe alma işlemlerinde, ödemelerde, sağlanan eğitim hizmetlerine katılımda, terfi uygulamalarında, işten çıkarma veya emekliye ayırma işlemlerinde, ırk, milliyet, sosyal sınıf, din, yaş, engellilik durumu, cinsiyet, medeni durum, cinsel tercih, sendika üyeliği veya siyasi ilişkileri nedeniyle, hiç kimseye ayrımcılık uygulanmamalıdır.
 • İsçi haklarını elde etmek ve korumak için, hak ihlallerinin altında yatan yada kolaylaştıran toplumsal cinsiyet konuları ele alınmalıdır. Bu kapsam işçi, Çalışanın Sesi hatlarına yaşadığı cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili bildirimde bulunabilir.

 

İnsanlık Dışı Uygulamalar (Taciz, İstismar, Şiddet vb.)

 

 • İşçilere karşı veya işçiler arasında insanlık dışı hiçbir uygulamaya müsaade edilmemelidir.  Çalışanın Sesi fiziksel şiddet veya disiplin cezası uygulaması, fiziksel şiddet uygulama tehdidi, cinsel istismar veya taciz edici diğer davranışlar veya sözlü sataşma veya diğer her hangi bir şekilde gözdağı verme veya korkutma gibi tüm uygulamalara karşı durmakta ve bu sorunların çözümlenmesindeki en temel araçlardan biri olmayı misyon edinmiştir

 

Marka ve Tedarikçilerin Sorumlulukları

 • Hazır giyim ve spor ayakkabı endüstrileri ( fabrika sahipleri, acenteler, üretici firmalar, konfeksiyon markaları şirketleri, perakendeciler ve diğerleri) iyi iş uygulamalarının endüstrilerinin her seviyesinde norm olduğundan emin olma sorumluluğu vardır. Sektörün mevcut yapısı göz önüne alındığında, konfeksiyon markaları ve perakendecilerin iyi çalışma koşullarının yerine getirildiğini sağlamak için konumlarının gücünü kullanmalıdırlar. Bu gücü kullanırken çalışma koşullarının ne durumda olduğunu Çalışanın Sesi hatlarından öğrenirler.
 • Şirketler, tedarik zincirlerinin koşulları ve yapısı hakkında ve iyi çalışma koşullarının korunması ile ilgili eylemleri üstlenmek konusunda şeffaf olmalıdır.

 

İşbu şart ve koşullar kapsamında belirtilen hükümler, kesinlikle azami değil, asgari şartlardır ve asla, şirketlerin bu standartların üzerine çıkmasının önünde bir engel teşkil etmemektedir.

Twitter